Soft pastel on paper.

11x11"

Rhythm of shadows

Elena Selitsky

365.00

Painting

< >